webinar register page

Webinar banner
CHƯƠNG TRÌNH CATHLAB PRO ADVANCED: CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC
Chương trình đào tạo Cath Lab Pro Advanced - Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp - được phối hợp tổ chức bởi Hội Tim Mạch Học Việt Nam, Phân Hội Điều Dưỡng Tim Mạch Việt Nam nhằm cập nhật kiến thức khoa học và trao đổi kinh nghiệm lâm sàng cho các nhân viên y tế nhất là đội ngũ kỹ thuật viên, điều dưỡng viên trực tiếp thực hành trong chuyên ngành sâu về tim mạch can thiệp.

Chương trình gồm 10 buổi học, Hội Tim Mạch Học Việt Nam cấp chứng chỉ CME - dành cho chuyên viên y tế trên toàn quốc tham dự ít nhất 80% thời lượng khóa học.
Kính mời Học Viên tham khảo thư mời để biết thêm chi tiết.

Sep 4, 2021 09:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NGUYỄN TUẤN ANH.